Arbenigwyr Yswiriant Eiddo – Yswiriant Cleddau Insurance
Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Arbenigwyr Yswiriant Eiddo

Yn Cleddau, rydym yn siarad eich iaith chi pan ddaw’n fater o yswiriant eiddo

Waeth pa fath o eiddo sydd gennych, bydd gennym yr yswiriant cywir ar ei gyfer. Mae gennym fargeinion UNIGRYW ar gyfer eiddo yng Nghymru sy’n cynnig y premiwm rhataf ar gyfer yr yswiriant sydd ei angen arnoch.

Mae canran syfrdanol o 82% o eiddo wedi’u tanyswirio ledled y DU, sy’n golygu y gallai’r perchnogion golli symiau sylweddol o arian pe baent yn gwneud hawliad! Yn Yswiriant Cleddau, rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau’r yswiriant digonol sydd ei angen arnoch am y pris rhataf.

P’un a yw’n yswiriant Cartref, Eiddo gwag, Landlord, masnachol, yswiriant llety gwyliau, Air BNB neu eraill. Bydd ein bargeinion yn curo neu’n cyfateb i unrhyw wefannau cymharu neu gwmnïau Yswiriant Cenedlaethol, cyn belled â bod yr yswiriant yn ddigonol ar gyfer eich anghenion.

Yswiriant cartref – Bwriad yswiriant cartref (neu yswiriant tŷ) yw diogelu eich cartref a’ch eiddo yn ariannol. Er enghraifft, os caiff eich cartref ei ddifrodi neu ei ddinistrio mewn tân, gallai cael yr yswiriant cywir olygu y bydd y darparwr yswiriant yn talu i adnewyddu eich eiddo a thrwsio neu ailadeiladu eich cartref.

Mae yswiriant cartref yn cynnwys yswiriant adeiladau ac yswiriant cynnwys, y gellir ei brynu ar wahân neu gyda’i gilydd gan yr un darparwr.

Home Insurance

Yswiriant Landlord – Mae yswiriant landlord, neu yswiriant prynu i osod, yn cynnwys y risgiau rydych chi’n eu hwynebu wrth osod neu brydlesu eiddo nad yw yswiriant cartref safonol yn ei ddiogelu. Mae’n eich diogelu rhag difrod i’r adeiladau neu i’ch cynnwys yn erbyn amrywiaeth o beryglon fel llifogydd, tân, pibellau wedi byrstio neu storm yn ogystal â gwarant rhent ac opsiynau atebolrwydd.

Landlord Insurance

Yswiriant Eiddo Gwag – Mae yswiriant eiddo gwag yn eich diogelu pan fydd eich eiddo’n wag am fwy o amser nag y bydd eich polisi safonol yn ei ganiatáu. Fel arfer, dim ond os yw eich cartref yn wag am hyd at 60 diwrnod y cewch yswiriant – ac os bydd unrhyw beth yn digwydd y tu allan i’r cyfnod hwn ni fyddwch yn cael eich diogelu.

Pan fydd eich eiddo’n wag am gyfnod estynedig, mae’r siawns o ddwyn yn codi. Mae gan eiddo gwag hefyd risg uwch o ddifrod strwythurol – er enghraifft, os bydd pibell yn torri ac nad oes neb yno i ymdrin ag atgyweiriadau, gallai’r effeithiau fod hyd yn oed yn fwy niweidiol.

Unoccupied Insurance

Yswiriant Llety Gwyliau – Yswiriant arbenigol yw yswiriant llety gwyliau sy’n cynnwys cartrefi gwyliau sy’n cael eu gosod i westeion sy’n talu yn ogystal â ffrindiau a theulu ar sail tymor byr. Mae polisïau fel arfer yn cynnwys atebolrwydd cyhoeddus, difrod damweiniol, colli rhent yn ogystal â chyfnodau pan fo’r eiddo’n wag.

Nid yw polisi yswiriant cartref safonol yn ddigon i dalu am eich llety gwyliau gan na fydd yn cynnwys gosod eich cartref yn fasnachol – a fydd fwy na thebyg yn annilysu’r polisi.

Holiday Let Insurance

Yswiriant Llety – Gall rhedeg eiddo gwely a brecwast neu lety fod yn werth chweil. Gallwch fod yn feistr arnoch chi’ch hun a chael y boddhad o sicrhau arhosiad croesawgar i’ch gwesteion.

Ond fel unrhyw fusnes, mae yna risgiau, o foeleri wedi torri i lawr, i ddwyn neu ddifrodi eiddo eich gwesteion, lifogydd neu dân. Ni fydd yswiriant cartref arferol fel arfer yn eich diogelu chi a’ch gwesteion rhag yr holl risgiau y gallech eu hwynebu.

Guest House Insurance

Yswiriant Eiddo Masnachol – Os ydych chi’n berchen ar adeilad y mae busnes yn gweithredu ohono, ystyrir ei fod yn safle busnes. Bydd angen i chi ddiogelu’r adeilad hwnnw er mwyn cadw eich incwm yn ddiogel. Dyna le mae yswiriant eiddo masnachol yn berthnasol.

Commercial Propery Insurance

Mae ein cynghorwyr arbenigol yma i’ch helpu gydag unrhyw gyngor neu ddyfynbrisiau. Gallwch naill ai ein ffonio ni ar 01994231548 neu gallwch lenwi’r ffurflen ar y dudalen hon a gallwn eich ffonio ar adeg gyfleus.

*ffynhonnell: Adroddiad mewnwelediadau data 2019 gan rebuildcostassessment.com

Get a quote:

Contact us today for expert advice and a free, no obligation quote 01994 231548, or Contact us